Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko z siedzibą w
Warszawie (04-727) ul. Trzykrotki 12 w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
499211 prowadzonej przez Prezydenta mst. Warszawy, NIP 521-117-21-14, Regon 010177200, (zwaną
dalej: AiN POINT).

2) Inspektorem ochrony danych w AiN POINT jest Pani Maria Mogiłko, adres e-mail: maria.mogilko@ainpoint.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez
Pana/Panią z AiN POINT umowy o świadczenie usług oferowanych przez AiN POINT i wykonania zawartej
przez Pana/Panią z AiN POINT umowy o świadczenie usług oferowanych przez AiN POINT, a także
wykonania ciążących na AiN POINT obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i
statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym
wystawienia dokumentów księgowych.

4) AiN POINT jest uprawniona do udostępniania lub powierzania danych osobowych podmiotom trzecim
(zwanym dalej: Odbiorcami AiN POINT) biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne
biuro nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz
narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych (IMO, MLS, ESTI) w celu i w zakresie
koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej z AiN POINT umowy. W związku z tym dane
osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom AiN POINT na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy AiN POINT a Odbiorcami AiN POINT. Ponadto AiN
POINT jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza
obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania j usługi, w tym sytuacji, gdy
realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców AiN POINT posiadających siedziby poza
obszarem EOG.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Pana/Panią z AiN POINT umowy o
świadczenie usług oferowanych przez AiN POINT, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po
tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Pana/Panią z AiN
POINT umowy o świadczenie usług oferowanych przez AiN POINT. Natomiast dane osobowe utrwalone w
dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa,
w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani prawo
dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pana/Panią z AiN POINT umowy o świadczenie usług
oferowanych przez AiN POINT, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie oraz w
zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na AiN POINT obowiązku prawnego - przetwarzanie danych
osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności
wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.